Terms & Conditions

Adatvédelmi tájékoztató

Köszönjük weboldalunk és szolgáltatásaink iránti érdeklődését!

Jelen honlapon az egyes képzések ismertetőinél és elérhetőségink alatt kapcsolatfelvételi űrlapok találhatók, melynek célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet email címet, lakcímet és telefonszámot kérünk megadni, illetve meghirdetett pozíciók esetén önéletrajz mellékletet. Ezeket az adatokat az űrlapot elküldő érintett kifejezett hozzájárulása alapján kezeljük az alább leírtak szerint.
A megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiváló szolgáltatást tudjunk nyújtani. Azonban számunkra a legfontosabb érték ügyfeleink bizalma. Ügyfeleink, tanfolyamainkra érintettink adatainak védelme és azok, az ügyfelek által elvárt módon történő felhasználása, a legfőbb prioritás számunkra.
A érintett felelőssége, hogy az Adatvédelmi tájékoztatóban és az Általános Szerződési Feltételekben részletezett szabályokat megismerje. A érintett a weblapjainkon található űrlapok elküldésével kijelenti, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos tájékoztatót megismerte, ennek alapján önkéntesen és szabad elhatározásából dönt a Weblapon történő jelentkezés mellett, elfogadva a személyes adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat.

1. Általános információk

A AgResearch Crop Service Kft., a továbbiakban szolgáltató, mint adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A  AgResearch Crop Service Kft. adatkezelő és adatfeldolgozó tevékenységével  kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a vállakozás weboldalain, online szolgálatatási felületein illetve minden egyéb általa kezelt online felületen (pl.: facebook, stb) Adatvédelmi tájékoztató elnevezés alatt. Ezzel együtt fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát szükség szerint, de a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelően megváltoztassuk.
A változtatásokról a szükséges mértékben értesítjük ügyfeleinket és az online tartalmak látogatóit.
Amennyiben jelen tájékoztatóval kapcsolatban kérdése lenne, alábbi e-mail címünkre írja meg, válaszunkat ugyanígy írásban küldjük meg részére.

A AgResearch Crop Service Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, különös tekintettel a érintettk információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartására. A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. A Szolgáltató, mint Adatkezelő adatai

Név: AgResearch Crop Service Kft.
Székhely: 7745 Hásságy, Kossuth Lajos u. 38/F.
Levelezési cím: 7745 Hásságy, Kossuth Lajos u. 38/F.
Képviseli: Zeitvogel Zsolt
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Telefonszám: +36 69 200 201 
Fax szám: +36 69 200 201 
Az adatkezelésért felelős személy:
neve: Zeitvogel Zsolt
telefonszáma: +36 20 427 1850
e-mail címe: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3. Az adatvédelmi tájékoztató célja és hatálya

A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a AgResearch Crop Service Kft. által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési és adatfeldolgozási elveket, melyeket a társaság, - adott rendszer esetében szerepkörétől függően - mint adatkezelő vagy adatfeldolgozó magára nézve kötelezőnek ismer el.
A jelen Tájékoztató a felhasználók által megadott, illetve magánszemélyekről a AgResearch Crop Service Kft. által szervezett és szolgáltatott, illetve az általa használt információs rendszerekben manuálisan rögzített személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.

4. Fogalommeghatározások

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
adatkezelés: Függetlenül az alkalmazott eljárástól és módszertől, a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják
álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni
nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, dolgoz fel vagy az adatok kezeléséhez a technikai hátteret, alkalmazáslogikát biztosítja
harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

5. Sütik (Cookie) használata

A Szolgáltató a Weblap meglátogatása során ún. cookie-kat, névtelen azonosítókat (karaktersorozatból álló kisméretű fájl) helyezhet el számítógépén. A cookie-k segítenek a szolgáltatás biztosításában, esetenként a cookie-k hiányában a jelentkezés, illetve a Weblap teljes körű használata nem biztosítható. A cookie-k használatával a Weblap nyomon tudja követni beállításait, látogatásait és „emlékszik” az oldal korábbi látogatására, amely a honlap használatát felhasználóbaráabbá teszi. A böngészőjének beállításaiban lehetősége van a cookie- fogadását letiltani, illetve a már elhelyezett cookie-kat a cache kiürítésével véglegesen törölni. A cookie-k törlésével a Weblap korábbi egyedi beállításai (pl. jelszó megjegyzése, nyelvi beállítások), preferált információk elvesznek, illetve a lap megjelenítése lassulhat.

További részletes információk a sütikezelésünkkel kapcsoltban:
Cookie-k (sütik) használata oldalainkon

6. Az adatkezelés és adatfeldolgozás célja

Jelen honlapon az álláshirdetéseknél időszakosan és elérhetőségink alatt kapcsolatfelvételi űrlapok találhatók, melynek célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet email címet, lakcímet és telefonszámot kérünk megadni. A megadott adatok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy kiváló szolgáltatást tudjunk nyújtani.

7. Az adatkezelés jogi alapja

A tájékoztató - és annak alapjául szolgáló Adatvédelmi hatásvizsgálat illetve Adatvédelmi szabályzat - kialakításakor az alábbi jogszabályok és kötelező rendeletek előírásait vettük figyelembe

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) => továbbiakban GDPR
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról => továbbiakban Infotv.
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről => továbbiakban Ptk.
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. => továbbiakbabn Ektv.
2000. évi C. törvény – a számvitelről. => továbbiakban Számv. tv.
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről => továbbiakban Eker. tv.
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. => továbbiakban Grt.
1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről (munkaviszonnyal összefüggésbe hozható adatok tekintetében)
az ügyfelekkel történt - szerződésben rögzített - megállapodás
a felhasználó által, az adatkezelésre vonatkozóan - írásban vagy az online felületeken egyértelműen kinyilvánított - megadott engedély

8. Az adatkezelés és adatfeldolgozás időtartama


Az adatkezelés és feldolgozás időtartama az adatkezelésben való részvétel módjától függ.
Adatkezelőként saját nyilvántartásainkban kizárólag a kapcsolattartáshoz, az ügyfelek tájékoztatásához, a szerződéses jogviszony fenntartásához, illetve az elszámolásokhoz szükséges személyes adatokat tároljuk kizárólag az üzleti kapcsolat idejére.
Az üzleti kapcsolat időtartamát úgy határozzuk meg, hogy a képzési vagy egyéb céllal történt megkeresés időpontjától addig tart, míg az ügyféllel bármilyen szempontból értelmezhető szerződéses jogviszony áll fent.
Adatfeldolgozóként alapvetően a jogszabályoknak megfelelő minimális adatmegőrzési időtartamot biztosítjuk, az ügyfél kérésére, illetve a vele történt megállapodás alapján ezt az időtartamot növelni tudjuk.

9. A kezelt személyes adatok köre


A weblapon történő jelentkezések nem minősülnek szerződésnek. Amennyiben a továbbiakban az érintett úgy dönt, hogy részt vesz valamely képzésünkön úgy szerződést kötünk vele, melyhez további adatok bekérése lehet szükséges.
A érintett a megrendelés teljesítéséhez, ügyfélkiszolgálás, számlázás céljára szükséges személyes adatait a jelentkezés során teljes körűen és valósan köteles megadni. Ezek a személyes adatok a következők:

 • vezetéknév, keresztnév, születési név, illetve a finanszírozó cég neve;
 • lakcím, és tartózkodási helyének címe, illetve a finanszírozó cég székhelye;
 • kézbesítési (levelezési) cím;
 • elektronikus levelezési cím;
 • vezetékes és/vagy mobil telefonszám.
 • számlázási cím
 • anyja neve,
 • születési hely és idő,
 • neme
 • társadalombiztosítási azonosító jele,
 • állampolgársága, nem magyar állampolgár esetén, a Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,
 • iskolai és szakmai végzettsége.

A Szolgáltató felhívja a érintett figyelmét, hogy a szerződés teljesítésével a megadott személyes adatok meghatározott körének (név és lakcím) kezelése a számviteli (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. (2) bek.) és adójogszabályok alapján kötelező, ennek időtartama 8 (nyolc) év. A törvény által meghatározott adatkezelés miatt ezen adatok törlésére az érintett kérelme esetén sincs jogi lehetőség.
A Szolgáltató üzleti kommunikáció céljára további személyes adatok rendelkezésre megadását is kéri. Ezen személyes adatok megadása a jelentkezésnek nem feltétele. Az adatok megadásával a érintett ahhoz járul hozzá, hogy adatkezelési nyilatkozatának visszavonásáig a Szolgáltató a részére elektronikus hirdetések vagy postai küldemények formájában direkt marketing anyagokat és tájékoztatásokat küldjön. Kérjük, ezeket a személyes adatait csak akkor adja meg, ha a reklámüzenetek küldéséhez hozzájárul. A Szolgáltató ilyen küldeményeket legfeljebb heti 1 (egy) alkalom gyakorisággal küld. Ezek a személyes adatok a következők:

 • nem
 • életkor
 • családi állapot
 • végzettség
 • foglalkozás
 • jövedelem
 • informatikai felhasználói szokások
 • tulajdonban lévő, illetve használt fogyasztási cikkekkel kapcsolatos adatok
 • jelenlegi és későbbi fogyasztói preferenciák

A Szolgáltató a érintett közvetlen üzletszerzés céljára megadott személyes adatait a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 (öt) évig kezeli. Amennyiben a érintett személyes adatainak közvetlen üzletszerzés céljára történő felhasználására adott hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató a érintett részére ilyen közleményeket, küldeményeket sem elektronikus hirdetés, sem postai küldemény formájában nem küld.
A Szolgáltató a tranzakcióhoz, illetve a megrendeléshez kapcsolódó adatokat az ügyfél által megadott adatokat, továbbá, a tranzakció dátuma, ideje, összege, a felhasználó IP címe (amennyiben lehetséges), adatokat is rögzíti és tárolja rendszereiben. Az adatkezelés célja a érintetti élmény fokozása, illetve a jogellenes felhasználói magatartások, visszaélések szűrése és megelőzése. Az adatkezelés tartama az adat keletkezésétől számított 30 (harminc) nap.

10. Adatok továbbítása, további adatkezelők és feldolgozók

Szolgáltatásaink egy részét, a beépített funkciók és az üzemeltetés biztonságát kizárólag úgy tudjuk biztosítani, hogy külső szolgáltatók által biztosított tartalmakat, informatikai megoldásokat, vagy éppen infrastruktúrájukat vesszük igénybe.
Online tartalmaink megjelenítése, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás és az online szolgáltatások biztosítása érdekében a AgResearch Crop Service Kft. tevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi adatkezelők és adatfeldolgozók jelennek meg

Tárhely EU Kft.
Szolgáltató neve: Tárhely.EU. Kft.
Székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám: 14571332-2-42


Google Inc.
Az ügyfelekkel írásban történő kapcsolattartáshoz a cég a Google levelezőrendszerét, illetve irodai alkalmazási célokra az általa biztosított dokumetumkezelő rendszert használjuk
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

11. Adatbiztonság

A AgResearch Crop Service Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a felhasználók által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció során, mind az adatok tárolása, őrzése során.
A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, megváltoztatás, illetve felhasználás megakadályozása, megelőzése érdekében.
Az adattárolásra alkalmazott szervergépek redundánsan, védett szerverparkokban vannak elhelyezve, a rajtuk tárolt adatokhoz közvetlen hozzáférése kizárólag a szerverek karbantartását végző munkavállalók és vállalkozások számára van.
A papír alapon keletkezett dokumentumokat – székhelyünkön – technikai védelemmel, risztóval ellátott helyiségben tároljuk.

12. Jogérvényesítés és jogorvoslat

A AgResearch Crop Service Kft. az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatokhoz kapcsolódó jogok megismerését, érvényesítését és a jogorvoslatot

Tájékoztatás

A AgResearch Crop Service Kft. biztosítja az érintett megfelelő tájékoztatását. Az érintett írásos kérelmére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, illetőleg feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő és/vagy adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adjuk meg ezen tájékoztatást.

Adatok helyesbítése és/vagy törlése

Az érintett természetes személy joga, személyes adatainak helyesbítésére vonatkozó kérés, illetve annak általunk történő teljesítése. A AgResearch Crop Service Kft. a valóságnak meg nem felelő személyes adatot helyesbíteni köteles.
A személyes adatokat töröljük, ha

 • kezelése jogellenes;
 • az érintett kéri;
 • hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -,
 • az adatkezelés célja megszűnt
 • adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
 • Bíróság, illetve
 • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte

A törlésnek fentiek mellett feltétele hogy az adatok törlését valamely törvény vagy egyéb jogszabály törvény nem zárja ki.


Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érintett tájékoztatásra, helyesbítésre és törlésre
vonatkozó jogait törvény korlátozhatja a Magyar Állam

 • külső és belső biztonsága (a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés, a büntetés-végrehajtás biztonsága) érdekében,
 • állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből,
 • az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből,
 • munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából

Amennyiben az érintett helyesbítés, vagy törlés iránti kérelmét fenti okok miatt nem tudjuk teljesíteni, erről 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az érintettet.

Tiltakozás

A AgResearch Crop Service Kft. biztosítja, hogy az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése és/vagy továbbítása kizárólag vállalkozásunk vagy az adatot átvevő érdekének érvényesítéséhez szükséges közvetlen üzletszerzés vagy, közvélemény-kutatás céljára történik.

Az írásban benyújtott tiltakozást megvizsgáljuk a benyújtásától számított 15 napon belül, annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.
Ha a tiltakozás indokolt, az adatkezelést és adattovábbítást megszüntetjük, valamint a tiltakozásról és az ezzel kapcsolatos intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére az érintett adat korábban továbbításra került

Amennyiben a AgResearch Crop Service Kft. adatkezelési, adatfeldolgozói tevékenységével kapcsolatban további kérdése van, az alábbi elérhetőségeken kaphat tájékoztatást:

Megnevezés : AgResearch Crop Service Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság.
Székhely: 7745 Hásságy, Kossuth Lajos u. 38/F.
Adatvédelmi felelős: Zeitvogel Zsolt
Adatvédelmi felelős elérhetőségei: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / +36 20 427 1850

Actuality 2017